Serwis reklamacyjny

1 .  OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

I ).  Firma Amex Stationery Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sikorki 2, zwana dalej Gwarantem udziela Kupującemu gwarancji na produkty marki Memoboards, na okres czasu zgodny z poniższa tabelą:

Lp.
Kategoria produktowa
Skrót symbolu
kategorii produktowej
Okres gwarancji
na powierzchnię
Okres gwarancji
na produkt
-
1
Tablice korkowe
TCxx
-
2 lata
2
Tablice magnetyczne
TMxx
10 years
2 lata
3
Tablice ceramiczne
TExx
25 years
2 lata
4
Tablice kredowe
TBxx
-
2 lata
5
Tablice filcowe
TFxx
-
2 lata
6
Tablice mapy
TMxMAPxx, TCxxMAPxx
-
2 lata
7
Tablice obrotowo-jezdne
TMOJxx
10 years
2 lata
8
Flipcharty
FMxx
10 years
2 lata
9
Stojaki metalowe
STxx, SMxx
-
2 lata
10
Tablice szklane
SZxx
-
1 rok

 

 

II ).  Gwarancją objęty jest produkt w momencie jego sprzedaży.

III).  Warunki gwarancji dla kategorii produktowych wymienionych w pkt. I:

 1. Produkty wyłącznie do użytku wewnętrznego, których nie należy wystawiać na działanie warunków atmosferycznych. Unikać pomieszczeń mokrych i wilgotnych.
 2. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Szczegóły określa Karta Produktowa.
 3. Montaż zgodny z załączoną Instrukcją Montażu.
 4. Brak znamion modyfikacji produktu.
 5. Regularne czyszczenie i konserwacja powierzchni wyłącznie dedykowanymi środkami czyszczącymi, szczególnie marki Memoboards i zgodne z instrukcją umieszczoną na ich etykiecie.
 6. Stosowanie właściwych markerów przeznaczonych do odpowiedniego typu powierzchni tablic.
 7. Właściwe transportowanie i przenoszenie produktów zgodne z oznakowaniem umieszczonym na opakowaniu kartonowym.

IV). Gwarant     odpowiada     za    uszkodzenia     wynikające     z     wad    produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że spełnione zostały przez Kupującego  warunki gwarancji określone w pkt. III.

V). Gwarancją  nie są objęte:

 •   uszkodzenia  produktów  wynikające  z  ich  niewłaściwego użytkowania, przechowywania, montażu lub eksploatacji produktu,
 •   uszkodzenia   produktów,    dotyczące  części zużywających się  w  sposób  naturalny, o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad  produkcyjnych lub materiałowych,
 •   gwarancja nie dotyczy produktów, które na podstawie przedłożonych dokumentów i   cech  charakterystycznych  (znamionowych)  nie  pozwalają  na  identyfikację  jako produkt zakupiony  u  Gwaranta.
 •   uszkodzenia  produktów, do których doszło w czasie transportu do Klienta.

VI). Wady  i  uszkodzenia  ujawnione  w  okresie  gwarancji  powinny  zostać  zgłoszone najpóźniej do 7 dni od daty ich ujawnienia przez Kupującego.

VII). Podstawą rozpatrzenia reklamacji w ramach gwarancji jest:

 1. Dokument sprzedaży wystawiony przez Gwaranta.
 2. Dokument  reklamacji    zawierający:   datę   sprzedaży   zgodną    z   dokumentem sprzedaży, nazwę  produktu,  numer  katalogowy  (symbol produktu),  szczegółowy opis wady produktu.
 3. Zdjęcia produktu i jego uszkodzeń.
 4. Zwrot wadliwego produktu. Reklamowany produkt powinien być kompletny  i właściwie zabezpieczony na czas transportu. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego na czas transportu.

VIII). Zgłoszenie     reklamacji     gwarancyjnej     należy     złożyć    w    formie    pisemnej za  pośrednictwem  poczty  e-mail,  faksu  lub  listu  w Dziale Obsługi Klienta (DOK) Gwaranta. Zwrot  wadliwego  produktu  należy  dostarczyć  osobiście  lub  za  pośrednictwem przewoźnika   (spedytora)   na   adres   siedziby   lub   adres   wskazany  przez  DOK Gwaranta, tylko po uprzednim uzgodnieniu.

IX). W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu  tzn. w momencie dostawy posiadają zniszczone opakowanie zewnętrzne lub noszą ślady ingerencji z zewnątrz  należy Kupujący zobowiązany jest do:

 • sporządzenia protokół szkody z Kurierem w momencie dostawy  z opisem uszkodzenia, do którego doszło w transporcie- skan dokumentu załączyć
 • wypełnienia formularza zgłoszeniowego
 • dołączenie zdjęcia towaru i opakowania
 • podpisany dokument cesja praw

X). Okres   rozpatrzenia   reklamacji   przez   Gwaranta   wynosi  14  dni,  licząc  od  dnia dostarczenia    właściwych    dokumentów    i    zwrotu    reklamowanego   produktu,szczegółowo określonych w pkt. VII i VIII.Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony okres rozpatrzenia reklamacji spowodowany niepełnym lub niewłaściwym opisem  uszkodzeń  przez  Kupującego.

XI).  W przypadku nieuznania reklamacji przez Gwaranta:

 1. Stwierdzenie  przez    Gwaranta    zaistnienia    przyczyny    uszkodzenia    produktu,wynikającego     z    nie    zastosowania   się   do   zaleceń    określonych   w   pkt.   III,jest podstawą do nieuznania reklamacji.
 1. W sytuacji,  kiedy  reklamowany  produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją, Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego  kosztami związanymi z wykonaniem ekspertyzy i transportu.
 1. O   fakcie   nieuznania   reklamacji   Gwarant   poinformuje   Kupującego   w  formie pisemnej w terminie określonym w pkt. IX.
 2. Reklamowany produkt zostanie zwrócony w oparciu o  pisemne żądanie i  na  koszt

Kupującego. Nieodebrany produkt w terminie do 60 dni będzie utylizowany.

XII). W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta:

 1. Kupujący zostanie  o  tym  fakcie  poinformowany  w  formie  pisemnej  w  terminie określonym w pkt. IX.
 1. Wadliwy   produkt   zostanie   bezpłatnie   naprawiony   lub   wymieniony  na  nowy egzemplarz o takich samych parametrach  technicznych  i  przesłany  do  Kupującego. Naprawa  lub  wymiana  reklamowanego  produktu  nastąpi  w  terminie  do  30 dni.
 1. Jeżeli   uznana   reklamacja  dotyczy  produktu  wycofanego  z  produkcji,   Gwarant po  wcześniejszym  uzgodnieniu z  Kupującym,  dokona  zwrotu pieniędzy w oparciu o właściwy  dokument (korektę)  lub  wymiany  produktu  na inny  z  aktualnej  listy katalogowej  Gwaranta.  W  sytuacji  kiedy  cena  przewyższa cenę reklamowanego produktu, Kupujący  zobowiązuje  się  dokonać  dopłaty  w  oparciu  o  wystawiony dokument  sprzedaży  (korektę).  W   przeciwnym  wypadku,  gdy  cena  jest  niższa od reklamowanego produktu, Gwarant zobowiązuje  się  zwrócić  różnicę  w  cenie w oparciu o stosowny dokument sprzedaży (korektę).
 2. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta.

XIII). W przypadku uznanej reklamacji i dokonanej naprawy wadliwego produktu, okres gwarancji  zostaje  wydłużony  o  czas  rozpatrywania gwarancji i naprawy artykułu. Natomiast wymieniony wadliwy produkt  na  nowy,  objęty  jest  nowym  okresem gwarancji.

 

 

Dokumenty reklamacyjne:

 1. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
 2. CESJA PRAW